Holmsund Obbola Kampsport
BJJ, Muay Thai, MMA & SJJ
Årsmöte
2018-01-27 19:11
Kallelse till Årsmöte för Holmsund Obbola Kampsport Idrottsförening
Dag: 28 februari 2018
Tid: kl 18.30 - 20.00
Plats: Storsjöhallen Konferenslokalen
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. c) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
b) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
c) 1 revisorer och suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
12. Övriga frågor.

Årsmöteshandlingar före mötet erhålls från sekreterare Mikael Sehlstedt micke@holmsundobbolakampsport.se

Nyhetsarkiv
Årsmöte2018-01-27 19:11
HOK produkter2018-01-20 09:33
Vårterminen2018-01-03 07:00